Uvažene koleginice i kolege, dragi prijatelji, i svi zainteresovani pojedinci za aktivnosti Društva,

 

imam veliko zadovoljstvo da Vas upoznam sa ciljevima i aktivnostima Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju koje je osnovano 23. maja 2012. godine sa sedištem u Beogradu, na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Savremeni tokovi medicinske nauke i struke jasno nameću sve veću potrebu za interdisciplinarnim pristupom među različitim medicinskim granama. Primer ovakve medicinske oblasti je endokrinologija, odnosno reproduktivna endokrinologija kao njen sastavni deo, koja u svom istraživačkom i kliničkom jezgru podrazumeva proučavanje molekularnih, neurofizioloških i neuroendokrinih osnova reproduktivne osovine i metabolizma, kao i poznavanje normalnih i patofizioloških mehanizama tranzicionih perioda, nastanka i posledica kompleksnih endokrinih i metaboličkih poremećaja u reproduktivnom periodu i šire. Zbog toga su složeni poremećaji iz domena reproduktivne endokrinologije i endokrinologije uopšte, blisko povezani sa novim saznanjima u drugim oblastima interne medicine, ginekologije, urologije, neurologije, pedijatrije, onkologije i drugim granama, i sa kojima se međusobno prožimaju.

Prethodno održani skupovi u organizaciji Društva jasno su ukazali na potrebu da se različiti problemi u oblasti onoga što nazivamo reproduktivnom endokrinologijom, a odnosi na period od začeća do senijuma, sagledaju iz ugla bazične i kliničke endokrinologije i poremećaja metabolizma. Protekli skupovi su analizirali uzroke nastanka, posledice i moguće terapijske opcije u poremećajima hipotalamo-hipofiznog sistema, tiroidne i adrenalne osovine, glikoregulacije,i drugih metaboličkih poremećaja koji su u sprezi sa poremećajima reproduktivnog perioda.

Upravo je misija Društva usmerena na unapređenje saznanja o mehanizmima nastanka, kliničke prezentacije i praćenja različitih poremećaja i posledica koji mogu nastati u reproduktivnom periodu i periodima života sa kojima je on u bliskom odnosu, a sve u cilju unapređenja zdravlja našeg stanovništva i naših pacijenata. Obzirom da članovi Društva mogu biti svi zainteresovani za proučavanje različitih aspekata endokrinologije i reproduktivne endokrinologije kao njenog sastavnog dela, molimo Vas da svojim učešćem, idejama i rezultatima istraživanja ili kliničkog praćenja unapredite rad Društva.

 

S poštovanjem,
Predsednik Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju

 

Prof. dr Đuro Macut

Microsoft Word - Potpis - Djuro Macut.doc

Ciljevi Društva

Uprava Društva

Zajednički i opšti ciljevi Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju se odnose na proučavanje reproduktivne endokrinologije i unapređivanje prevencije i lečenja u oblastima:

 

  • neuroendokrinologije reprodukcije,
  • problema polne determinacije,
  • problema iz oblasti puberteta i adolescentne endokrinologije i urologije,
  • problema i posledica uzrokovanih anovulacijom i hiperandrogenim stanjima,
  • endokrinim, ginekološkim i urološkim aspektima infertiliteta i trudnoće,
  • reproduktivnim tranzicionim periodima,
  • razvoja metaboličkih, kardiovaskularnih, imunoloških i onkoloških stanja vezanih za reproduktivni sistem u periodu puberteta, reproduktivnog i postreproduktivnog perioda.

Prof. dr Đuro Macut, predsednik

Prof. dr Ana Mitrović-Jovanović, podpredsednik

Prof. dr Miloš Žarković, blagajnik

Prof. dr Zoran Džamić, predsednik Naučnog odbora

Članstvo

Svi zainteresovani mogu dobiti informacije o radu Društva i članstvu preko e-maila Društva: endokrinologija2012@gmail.com