I   OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Srpsko društvo za reproduktivnu endokrinologiju je dobrovoljna i nevladina, nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičklih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja i unapređivanja zajedničkih i opštih ciljeva u proučavanju reproduktivne endokrinologije i unapređivanju pevencije i lečenja u: neuroendokrinologiji i fiziologiji reprodukcije, problemima polne determinacije, problemima iz oblasti puberteta i adolescentne endokrinologije i urologije, problemima i posledicama uzrokovanim anovulacijom i hiperandrogenim stanjima, endokrinim, ginekološkim i urološkim aspektima infertiliteta i trudnoće, u reproduktivnom tranzicionom periodu, mogućem razvoju metaboličkih, kardiovaskulrnih, imunoloških i onkoloških stanja reproduktivnog sistema u periodu puberteta, reproduktivnog i postreproduktivnog perioda čoveka.

 

Član 2.

Društvo svoju delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 3.

Društvo ima status pravnog lica.

Za preuzete obaveze prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

 

Član 4.

Pun naziv Društva glasi: Srpsko društvo za reproduktivnu endokrinologiju.

Naziv Društva na engleskom jeziku glasi: Serbian Society for Reproductive Endocrinology.

Sedište Društva je u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Dr Subotića 13.

 

Član 5.

Društvo ima pečat koji je okruglog oblika, sa tekstom na pečatu koji glasi: Srpsko društvo za reproduktivnu endokrinologiju, Beograd, Serbian Society for Reproductive Endocrinology, Belgrade.

 

Član 6.

Rad Društva i njegovih organa je javan.

Javnost rada Društva i njegovih organa ostvaruje se: javnim delovanjem organa Društva, obaveštavanjem članova Društva o aktivnostima Društva i njegovih organa i informisanjem šire javosti o aktivnostima Društva putem javnih saopštenja, konferencijama za štampu i neposrednog prisustva sredstava javnog informisanja sednicama i aktivnostima Društva i njegovih organa.

 

II   CILJEVI DRUŠTVA

 

Član 7.

Oblast ostvarivanja ciljeva Društva je: reproduktivna endokrinologija.

Osnovni ciljevi Društva jesu: proučavanje različitih aspekata reproduktivne endokrinologije i infertiliteta, kao i unapređivanje prevencije i lečenja istih, kontinuiranim unapređenjem znanja stručne javnosti, kao i opšte populacije.

Radi sprovođenja ovih ciljeva Društvo će:

 • promovisati i podržavati istraživanja iz oblasti reproduktivne endokrinologije usmerena ka daljem iznalaženju uzroka, načina prevencije i lečenja,
 • obezbediti protok novih znanja iz oblasti reproduktivne endokrinologije i olakšati njihovu primenu,
 • pojednostaviti kontakte između pojedinaca i organizacija koji su zainteresovani za neki od aspekata problema iz oblasti reproduktivne endokrinologije,
 • omogućiti implementaciju mera usmerenih ka rešavanju problema iz oblasti reproduktivne endokrinologije.

 

Član 8.

Ciljevi Društva se ostvaruju:

 • Delovanjem organa Društva,
 • Delovanjem članova Društva,
 • Delovanjem Društva i članova Društva u organima i organizacijama gde oni ostvaruju svoj društveni uticaj i ulogu,
 • na druge načine u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Ostvarivanje ciljeva Društvo može obavljati kroz neke od sledećih aktivnosti:

 • organizuje sastanke Društva,
 • šalje informacije svojim članovima,
 • daje informacije medijima,
 • izdaje publikacije iz ove oblasti (informator, časopis, knjige)
 • kontaktira relevatne institucije i organe u ostvarivanju ciljeva vezanih za smanjenje endokrinoloških problema kao javno zdravstvenog problema,
 • pomaže i učestvuje u organizaciji sastanaka, skupova i svih drugih manifestacija vezanih za endokrinološki problem,
 • bira najbolje radove iz oblasti endokrinologije, nagrađuje ih i stipendira odlaske mladih istraživača na međunarodne skupove.

 

III   ČLANSTVO U DRUŠTVU

 

Član 9.

Član Društva može postati svako fizičko lice koje je aktivno uključeno u istraživanja i proučavanje različitih aspekata reproduktivne endokrinologije ili je zainteresovano za ova istraživanja i proučavanje.

 

Član 10.

O prijemu u Društvo odlučuje Skupština na osnovu pismene molbe zainteresovanog lica.

Skzupština nije obavezna da obrazlaže svoje odluke o molbama zainteresovanih lica za prijem u Društvo.

 

Član 11.

Licu koje je primljeno u Društvo izdaje se potvrda o prijemu.

 

Član 12.

Članovi Društva imaju sledeća prava i obaveze:

 • da svojom aktivnošću neposredno doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva,
 • da učestvuju u donošenju programa i planova rada Društva i da doprnose njihovom izvršavanju,
 • da pokreću inicijative i učestvuju u razmatranju i rešavanju pitanja od interesa za članove Društva,
 • da neposredno ili preko svojih predstavnika učestvuje u radu organa i radnih tela Društva,
 • da ravnopravno i punopravno učestvuju i u drugim aktivnostima koje su predviđene ovim Statutom.

 

Član 13.

Članstvo u Društvu može prestati: istupanjem, i isključenjem iz Društva.

 

Član 14.

Svaki član Društva može istupiti iz Društva pismenom izjavom koju upućuje Skupštini, preporučenom poštom na adresu sedišta Društva.

 

Član 15.

Član Društva se može isključiti iz Društva ako se ne pridržava ovog Statuta i drugih opštih akata Društva.

Odluku o isključenju donosi Skupština na predlog bilo kojeg člana Društva.

 

IV   ORGANI DRUŠTVA

 

Član 16.

Organi Društva su Skupština i Predsednik.

 

Skupština

 

Član 17.

Skupština je najviši organ Društva.

 

Član 18.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

 

Član 19.

Skupština zaseda i odlučuje punovažno ako je prisutno više od polovine članova Društva.

Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Društva.

Izuzetno, Skupština donosi odluku o prestanku rada Društva i odluke o izmenama i dopunama Statuta kvalifikovanom većinom od 2/3 prisutnih članova na sednici Skupštine na kojoj se ove odluke donose.

 

Član 20.

Redovne sednice Skupštine održavaju se najmanje jedan put godišnje.

Vanredne sednice Skupštine održavaju se prema potrebi.

Sednice Skupštine saziva Predsednik po sopstvenoj inicijativi i na zahtev najmanje polovine članova Društva.

 

Član 21.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se najmanje 15 dana pre održavanja.

Na sednice Skupštine obavezno se poziva i Predsednik.

Uz poziv članovima Društva obavezno se dostavlja i materijal o kome će se raspravljati.

Sednicama Skupštine predsedava Predsednik Društva ili lice koje ga zamenjuje u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

Član 22.

Skupština raspravlja i odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za sve članove Društva, ukoliko su primenjiva:

 • donosi Statut i druga opšta akta,
 • donosi izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata,
 • donosi osnove politike Društva, donosi osnove planova i osnove programa rada Društva,
 • raspravlja i usvaja izveštaje o radu organa Društva i svojih radnih tela,
 • donosi Poslovnik o svom radu i osniva svoja radna tela,
 • bira i razrešava Predsednika Društva i Podpredsednika Društva,
 • donosi zaključke o svim pitanjima koja se usvoje kao dnevni red na sednici Skupštine,
 • daje smernice i preporuke za rad organa Društva i svojih radnih tela,
 • odlučuje o povezivanju i saradnji Društva sa drugim udruženjima, ustanovama i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i o udruživanju i učlanjivanju Društva u druga Društva, saveze i organizacije u zemlji i inostranstvu,
 • usvaja godišnji finansijski plan i finansijski izveštaj,
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Društva,
 • odlučuje o udruživanju i učlanjivanju Društva u asocijacije i saveze u zemlji i inostranstvu,
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom Društva.

 

Predsednik

 

Član 23.

Predsednika Društva, koji je i predsednik Skupštine, bira Skupština Društva, iz redova članova Društva.

Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 24.

Predsednik je zastupnik Društva i predstavlja i zastupa Društvo u pravnom prometu.

Predsednik se stara o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i o ostvarivanju programa i planova koje donosi Skupština.

 

Član 25.

Mandat izabranog Predsednika traje 4 (četiri) godine.

 

Član 26.

Skupština iz redova članova Društva bira Podpredsednika Društva koji zamenjuje Predsednika i pomaže mu u radu.

Mandat izabranog Podpredsednika traje 4 (četiri) godine.

 

Član 27.

Isto lice može biti izabrano na istu funkciju Predsednika ili Podpredsednika Društva najviše dva puta.

 

V   FINANSIRANJE

 

Član 28.

Za realizaciju ciljeva i zadataka predviđenih ovim Statutom Društvo ostvaruje sredstva od:

 • donatorstva, poklona, legata, zadužbina, subvencija i drugih sličnih prihoda u skladu sa zakonom.

Realizacija prihoda i rashoda vrši se na osnovu finansijskog plana, a sredstva Društva mogu se koristiti samo radi ostvarivanja ciljeva predviđenih ovim Statutom.

 

Član 29.

Skupština imenuje blagajnika koji se brine o finansijskim sredstvima Društva i drugim prihodima, očemu podnosi izveštaje Predsedniku i Skupštini Društva.

 

VI   PRESTANAK RADA DRUŠTVA

 

Član 30.

Društvo može prestati sa radom u slučajevima koji su propisani zakonom i odlukom Skupštine Društva. Ovu odluku Skupština donosi na način predviđen u čl. 19 stav 3 ovog Statuta.

U slučaju prestanka rada Društva preostala imovina Društva može se preneti odlukom Skupštine o prestanku rada Društva samo na nedobitnu organizaciju sa istim ili sličnim ciljevima.

 

VII   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 31.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj Skupštini Društva, a primenjivaće se od dana upisa Društva u registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

 

U Beogradu,                                                                                       PREDSEDAVAJUĆI OSNIVAČKE SKUPŠTINE

16.11.2011. godine                                                                          Doc. dr Đuro Macut, s.r.

 

 

Agencija za privredne registre

23.05.2012.

Beograd